Tuần 13

Bài: gi – k

Bài: gi – k, các con làm bài tập sau khi xem xong video nhé