7, Quyết định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông