6, Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021