3, Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong CTGDPT 2018